• Newsletter
  • Kontakt
Menu

Nota prawna

Prawa autorskie do witryny www.okulscy.com.pl, zwanej dalej „Witryną” przysługują na rzecz Okulscy Księgowość Sp. z o.o., Kancelarii Doradztwa Podatkowego Roberta Okulskiego oraz Okulscy Payroll Services Sp. z o.o., zwanych dalej Grupą Księgową Okulscy.

Dostęp i korzystanie z niniejszej Witryny przeznaczone jest dla : 

  • klientów Grupy Księgowej Okulscy, zwanych dalej „Klientami”.
  • potencjalnych klientów naszych biur, oraz pozostałych użytkowników internetu.

i podlega przepisom o ochronie praw autorskich, oraz następującym warunkom :

1. Informacje zawarte w niniejszej Witrynie można pobierać, wyświetlać oraz drukować wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Klienci uprawnieni są do pobierania wyświetlania i drukowania informacji w celach biznesowych.

2. Należy założyć, że wszystko co można zobaczyć lub przeczytać w tej Witrynie, podlega prawu autorskiemu, i nie może być wykorzystane w inny sposób niż określono w niniejszej nocie. Użycia materiałów zamieszczonych na niniejszej Witrynie może naruszać prawa innych podmiotów, także nie należących do Grupy Księgowej Joanny Okulscy.

3. Za wyjątkiem wymienionym w p. 1 nie udziela się żadnego pozwolenia ani prawa do korzystania z jakichkolwiek praw autorskich do części składowych niniejszej Witryny.  W związku z powyższym zabrania się pobierania, wyświetlania, drukowania, oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie części składowych Witryny nie będących informacjami, a w szczególności zdjęć i znaków graficznych.

4. Niedozwolone jest włączanie bez zgody Grupy Księgowej Okulscy tej Witryny, lub jej części, do innych witryn lub części witryn należących do podmiotów trzecich..

5. Grupa Księgowa Okulscy nie ponosi odpowiedzialności za następstwa korzystania z tej Witryny oraz jej zawartości. W szczególności, poza treścią komunikatów,  nie odpowiada za ścisłość, kompletność, adekwatność, terminowość ani zakres informacji zawartej w witrynie, oraz nie ponosi odpowiedzialności za wyrządzone szkody lub zainfekowanie wirusem komputera czy innej własności wynikłe z dostępu, korzystania albo przeglądania Witryny lub z powodu pobrania jakichkolwiek materiałów, danych, testów czy zdjęć z tej Witryny.

6. Wszystkie materiały przesyłane pocztą elektroniczną lub w inny sposób, włączając wszelkie dane, pytania , komentarze, sugestie, know-how  i tym podobne, będą traktowane jako niepoufne i nie będące własnością osób trzecich. Powyższe materiały z chwila przesłania stają się własnością Grupy Księgowej Okulscy i mogą zostać wykorzystane w dowolnym celu, włączając w to, odtwarzanie, ujawnianie, publikowanie, transmitowanie i wysyłanie.

7. Grupa Księgowa Okulscy  ma prawo w każdej chwili skorygować treści zawarte w niniejszej Witrynie, w szczególności powyższe warunki. Korekty te są wiążące z chwilą wprowadzenia. 

                                                                                                                                                                     20.04.2007

 

 

Znak towarowy :       

                                 

objęty jest od dnia 2009.04.21 prawem ochronnym nr 229902 udzielonym przez Urząd Patentowy RP w klasach towarowych :  35 - księgowość  oraz  36 - doradztwo w sprawach finansowych

Zabronione jest bezprawne użytkowanie w działalności gospodarczej znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym; (art. 296 ust. 2 pkt 2. Ustawy - Prawo własności przemysłowej)

 

Okulscy Księgowość Sp. z o.o. 

siedziba ul. Słomińskiego 17/41; 00-195 Warszawa
rejestracja Sąd Rej. dla m. st. W-wy, XIX WG KRS nr 0000189758;
kapitał 50.000,00 zł
REGON 012340070
NIP 5261714304
ubezpieczenie OC 100.000,00 euro


Kancelaria Doradcy Podatkowego Robert Okulski

siedziba ul. Krępowieckiego 11/200; 01-465 Warszawa
rejestracja Urząd  Gminy Nieporęt nr 2120
kapitał -  (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą)
REGON 002199320
NIP 5210449588
ubezpieczenie OC 200.000,00 zł


Okulscy Audyt Sp. z o.o. 

siedziba ul. Słomińskiego 17/41; 00-195 Warszawa
rejestracja Sąd Rej. dla m. st. W-wy, XII WG KRS nr 0000282126;
kapitał 25.000,00 zł
REGON 141023990
NIP 5252404596
ubezpieczenie OC
Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00