• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2016.12.28 - sankcja za nierzetelne rozliczanie podatku VAT


(18/16)
 

Ustawodawca powraca do sankcji za błędy w rozliczeniu podatku VAT. W razie stwierdzenia, że podatnik nie złożył deklaracji podatkowej lub/oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego, bądź też gdy w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

a) kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,

b) kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,

c) kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,

d) kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego

organ skarbowy ustali dodatkową (oprócz zobowiązania i odsetek) sankcję w wysokości 30% kwoty zaniżenia zobowiązania/zawyżenia zwrotu. Sankcja będzie mogła zostać złagodzona do wysokości 20% jeśli podatnik w odpowiednim terminie uzna wynik kontroli i wpłaci podatek.
 

Sankcja nie będzie stosowana jeśli :

1) podatnik przed dniem wszczęcia kontroli :

a) złoży odpowiednią korektę deklaracji podatkowej albo

b) złoży deklarację podatkową z wykazanymi kwotami podatku

- oraz wpłaci na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej deklaracji albo korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,

2) zaniżenie kwoty zobowiązania podatkowego lub zawyżenie kwoty zwrotu różnicy podatku, zwrotu podatku naliczonego lub różnicy podatku do obniżenia podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, będzie się wiązać:

a) z popełnionymi w deklaracji błędami rachunkowymi lub oczywistymi omyłkami,

b) z nieujęciem podatku należnego lub podatku naliczonego w rozliczeniu za dany okres rozliczeniowy, a podatek ten został ujęty w poprzednich okresach rozliczeniowych lub w okresach następnych po właściwym okresie rozliczeniowym, jeżeli nastąpi to przed dniem wszczęcia kontroli podatkowej przez naczelnika urzędu skarbowego lub postępowania kontrolnego przez organ kontroli skarbowej,

3) dodatkowe zobowiązanie podatkowe dotyczyć będzie osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.


W przypadku „pustych” (lewych) faktur sankcja wyniesie 100%.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00