• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2018.01.02 - 50% zryczałtowane k.u.p. - nowe zasady i limity

Od 2018 r. podwyższeniu - do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej - uległ limit wartości zastosowanych 50% kosztów uzyskania przychodów. Aktualnie wynosi on 85.528 zł, co odpowiada przychodom w wysokości 171.056 zł.

Zmianie uległa jednak definicja przychodów, do których można zastosować w/w koszty. Stosuje się je do przychodów uzyskiwanych z tytułu :
 

  • przeniesienia praw wynalazczych” - tj. z tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego;

  • „licencji do wynalazków” - z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

  • „prac autorskich” - z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami, wyłącznie dla działalności :

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.


Na marginesie tematu praw autorskich warto przypomnieć, iż :
 

- zmieniło się podejście US do zastosowania zryczałtowanych 50% k.u.p. w umowach o pracę. Urząd nie uważa za odpowiednio udokumentowane przyporządkowanie % prac autorskich w stosunku do ogółu zagadnień wynikających z u.o.p. Wymaga opisowego (godzinowego, kosztorysowego) uzasadnienia proporcji zastosowanych kosztów.


- zg. z interpretacją ZUS, wykonywanie powtarzalnych, odtwórczych czynności bądź wykonywanie tych czynności w sposób ciągły lub zespołowy, nawet jeśli w ich wyniku powstają dzieła czy są przekazywane prawa autorskie, jest właściwe dla umów zlecenia (podlega pod ZUS). Link do innych tego typu interpretacji w kwestii u.o.z/u.o.d. znajduje się w naszym komunikacie z 30.11.2015.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00