• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2019.10.29 - obowiązkowy system podzielonej płatności od 1.11.br

Przypominam, że z dniem 1.11.2019 wprowadzona zostaje dla niektórych czynności obowiązkowa procedura podzielonej płatności (MPP) o której pisałem już w  komunikacie z dn. 22.08.br i sierpniowym biuletynie. Warto pamiętać, że procedura nie obejmuje wyłącznie usług i materiałów budowlanych, o których wszyscy wiemy, ale także m.in. tak „codzienne” zakupy jak : komputery, dyski HDD i SSD, oprogramowanie, telefony komórkowe, odbiorniki RTV, aparaty fotograficzne, części samochodowe czy surowce wtórne.    
Ponieważ wszystko wskazuje na fakt, iż mamy do czynienia z kolejnym bublem, wprowadzającym niesamowity chaos prawny, wyjaśniam powstające przy interpretacji ustawy problemy, oraz przedstawiam moje rekomendacje bezpieczeństwa :

1. Procedura dotyczy wyłącznie towarów i usług ujętych w załączniku nr 15 do ustawy VAT (w załączeniu poniżej) dla kwot przekraczających ustawowy limit 15.000 (patrz pkt 2.). Wystawca faktury objętej systemem MPP zobowiązany jest do umieszczenia na fakturze napisu "metoda podzielonej płatności", a odbiorca do zapłaty w systemie SPP, w obu przypadkach pod groźbą sankcji.
Dla objęcia procedurą wystarczy, że na fakturze przekraczającej limit kwotowy występuje choć jeden produkt/usługa wymieniona w załączniku. Obowiązkowa jest jednak zapłata w systemie MPP tylko za te produkty/usługi (np. można zrobić 2 przelewy : zwykły + MPP). Dla wygody łatwiejsza jest wg mnie płatność całości takiej faktury w systemie MPP.   

2. Pomimo iż art. 108a ust. 1a ustawy mówi jedynie o fakturze, "w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy Prawo przedsiębiorców", czyli kwotę 15.000 PLN Ministerstwo Finansów twierdzi nieoficjalnie, że procedura dotyczy faktur na kwotę przekraczającą 15.000 PLN, grożąc przedsiębiorcom nie stosującym tej wytycznej sankcjami.
Bez wątpienia ten drugi wariant leżał w zamyśle twórców przepisu, jednak uchwalono inaczej, a MF nie wydał żadnej przewidzianej prawem interpretacji ogólnej w tym kierunku. Jest to ewidentna próba wymuszenia obejścia prawa podjęta przez MF za pomocą… wpisów na twitterze..
Jednocześnie MF nie wymaga płatności MPP dla kwoty równej 15.000 - tj. wymienionej w ustawie.
Osobom nie chcącym wchodzić w spory z MF i KAS rekomenduję stosowanie MPP dla towarów i usług wymienionych w zał. 15 przy płatnościach równych i przewyższających 15.000 PLN.

3. Także odbiorca faktury pozbawionej opisu „mechanizm podzielonej płatności”, ale spełniającej warunki wymienione w pkcie 1 i 2 powyżej zobowiązany jest do zapłaty takiej faktury, w systemie MPP. Każdy przedsiębiorca powinien więc analizować treść otrzymywanych faktur w kontekście towarów/usług wymienionych w załączniku.  

4. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności MPP następuje w każdym przypadku gdy stroną transakcji, z której wynika płatność jest przedsiębiorca. Oznacza to, że także przedsiębiorcy zwolnieni z VAT zobowiązani są do stosowania płatności w systemie MPP.

5. Obowiązkowy limit płatności (15.000 zł) dotyczy całej przeprowadzanej transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności. Wg. szefa KAS limit transakcji nie jest "odnawialny" w przypadku umów rozliczanych w okresach czasu. Odnosi się on do całej umowy, którą należy uznać za "transakcję", a więc w szczególności do wszystkich usług ciągłych opartych na długoterminowych umowach – np. budowy/remonty wykonywane etapami, czy umowy na stałe dostawy towarów.
Sztuczny podział faktury na "mniejsze", jeśli dotyczą one jednej, będącej logiczną całością transakcji nie zwalnia z obowiązku podzielonej płatności.

6. W przypadku, gdy dokonujemy przelewu MPP a nie posiadamy jeszcze n-ru faktury (np zaliczka, płatność zbiorcza) wpisujemy opis słowny (odpowiednio "zaliczka", "wszystkie faktury za okres ...").
Istnieje możliwość zapłaty zbiorczo faktur za dowolny okres, nie dłuższy niż 1 miesiąc, ale wpłata musi obejmować wszystkie faktury od danego dostawcy z danego okresu (także nie podlegające MPP).
W przypadku, gdy istnieje choć teoretyczna możliwość, że jakaś faktura może nie zostać nam dostarczona w terminie, lub zagubiona (a taka możliwość istnieje praktycznie zawsze) sugeruję nie korzystać z opcji przelewów zbiorczych.

7. W przypadku płatności dokonanej z naruszeniem przepisów o MPP przedsiębiorca nie będący osobą fizyczną płaci sankcję w wysokości 30% VAT od towarów/usług objętych MPP, których dotyczy płatność, chyba że dostawca lub usługodawca rozliczył całą kwotę podatku wynikającą z faktury. Osoba fizyczna nie płaci sankcji, ale podlega karze zg. z KKS (od  225,00 do 21.600.000,00 zł).
Podobnie wystawca faktury bez dopisku „metoda podzielonej płatności”, chyba że odbiorca mimo tego braku zapłacił w systemie SPP. 


8. Dodatkowo nabywca, przedsiębiorca odpowiada solidarnie za zaległości podatkowe dostawcy, jeżeli w momencie dokonania dostawy wiedział lub miał uzasadnione
podstawy
do tego, aby przypuszczać, że kwota VAT nie zostanie wpłacona na rachunek US.
"Podstawy" uzasadnia, lub nie, Naczelnik US...

9. Dodatkowe sankcje w podatku dochodowym zostaną wprowadzone od 1.01.2020.

10. Pozytywny jest fakt, że środkami zgromadzonymi na koncie podzielonej płatności będzie można, oprócz faktur MPP i podatku VAT regulować także podatki PIT i  CIT, akcyzę, należności celne, oraz składki ZUS.

 

/załącznik nr 15 do ustawy o p.t.u./

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00