• Newsletter
  • Kontakt
Menu

30.03.2020 - dofinansowanie kosztów pracy ("tarcza antykryzysowa")


Podstawowe dofinansowanie kosztów pracy. /Art. 15g

Przedsiębiorca w rozumieniu, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 może zwrócić się z wnioskiem o przyznanie o wypłatę ze środków FGŚP świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Spadek obrotów gospodarczych (sprzedaży) to w ujęciu ilościowym lub wartościowym :
1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających po 1.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z analogicznych 2 miesięcy roku poprzedniego (za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, t.j. w dniu innym niż pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego)
2) nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1.01.2020 do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego (także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych j.w.)

Przedsiębiorca musi spełniać kryteria :
- nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i ZUS do końca 03K2019
- nie zachodzą przesłanki do upadłości (utrata możliwości regulowania wymagalnych zobowiązań pieniężnych)
/Art. 1 ust 2i3 UoSzczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

Pracownikiem jest :
- osoba fizyczna, która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z pracodawcą w stosunku pracy.
- zatrudniony na podstawie umowy o pracę nakładczą, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z k.c. stosuje się przepisy dotyczące zlecania,

Świadczenia są wypłacane w okresach :
1) przestoju ekonomicznego - gdy pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przysługuje dofinansowywanie w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

2) obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż do 0,5 etatu, nie mniej niż minimalne wynagrodzenie (proporcjonalnie). Wynagrodzenie jest dofinansowane do 50% kwoty, nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
Dofinansowania nie przysługują pracownikom, których wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym wniosek było wyższe niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto z poprzedniego kwartału (15.595,00 zł?)
Świadczenia przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku (może być rozszerzony).

Wnioski rozpatruje się według kolejności ich wpływu, do wyczerpania środków.
 

Dodatkowe dofinansowanie kosztów pracy. /Art. 15zzb

Starosta danego powiatu może przyznać mikro-, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, na okres do 3-ch miesięcy, dodatkowe dofinansowanie części kosztów oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne, pod takimi samymi jak powyżej warunkami (niezaleganie do 03k2019, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości) w przypadku spadku obrotów :
- co najmniej 30% : w wysokości max 50% wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o ZUS pracodawcy
- co najmniej 50% : w wysokości max 70% wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o ZUS pracodawcy
- co najmniej 80% : w wysokości max 90% wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę powiększonego o ZUS pracodawcy
Okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez rząd.

Przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania zatrudnienia przez okres dofinansowania oraz taki sam okres po zakończeniu dofinansowania. W przypadku niedotrzymania warunku zwraca dofinansowanie bez odsetek, proporcjonalnie do danego okresu.


Umożenie pożyczki zatrudniającym pracowników. /Art. 15zzd

Starosta może, udzielić jednorazowo, 12-to miesięcznej (z 3-mczną karencją spłaty)  pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (każdemu!), w wysokości do 5 000 zł, oprocentowanej 0,05 stopy redyskontowej NBP.

Pożyczka zabezpieczona jest wekslem in blanco, i wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, w przypadku gdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy zatrudnienia.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00