• Newsletter
  • Kontakt
Menu

31.03.2020 - dofinansowanie mikroprzedsiębiorców i zleceniobiorców ("tarcza antykryzysowa")


Dofinansowanie dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników /Art. 15zzc

Starosta może przyznać, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, dofinansowanie przedsiębiorcy będącemu osobą fizyczną niezatrudniającemu pracowników, pod takimi samymi warunkami jak dofinansowanie do zatrudnienia (niezaleganie do 03K2019, brak przesłanek do ogłoszenia upadłości, kontynuacja działalności), w przypadku spadku obrotów gospodarczych (sprzedaży) rozumianej w ujęciu ilościowym lub wartościowym jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego (także za każde 2x30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego) :
- co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie
- co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie

- co najmniej 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie


Świadczenie postojowe /Art. 15zq

Osobie prowadzącej działalność oraz wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, lub inną umowę o świadczenie usług, przysługuje jednorazowe „świadczenie postojowe”.

Świadczenie dla przedsiębiorcy przysługuje jeśli :
- nie zawiesił działalności gospodarczej a przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był o co najmniej 15% niższy od przychodu uzyskanego w miesiącu poprzedzającym ten miesiąc i nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.
- zawiesił prowadzenie działalności po dniu 31 stycznia 2020 r. oraz przychód z prowadzenia działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału

Dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną jeśli umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r., a przychód umowy cywilnoprawnej uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Świadczenie postojowe przysługuje :
- w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
- gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę w wysokości pełnej sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych,
- przedsiębiorcom opodatkowanym w formie karty podatkowej, zwolnionym z VAT w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,

W przypadku zbiegu praw do więcej niż jednego świadczenia postojowego przysługuje jedno świadczenie postojowe.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00