• Newsletter
  • Kontakt
Menu

01.04.2020 - kwestie pracownicze ("tarcza antykryzysowa")


Możliwość zmian w systemie pracy : /Art. 15zf

U pracodawcy, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 i który nie zalega w regulowaniu zobowiązań podatkowych i ZUS dopuszczalne jest :
- ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku do nie mniej niż 8 godzin/dobę (11) oraz 32/tyg (35) 2) przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, max. 12 godzin, w okresie rozliczeniowym max. 12 miesięcy. Przedłużony dobowy wymiar czasu pracy jest równoważony krótszym dobowym wymiarem czasu pracy w niektórych dniach lub dniami wolnymi od pracy;
- zawarcie porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

 

Badania Lekarskie /Art. 1 pkt. 11)

Od dnia ogłoszenia stanu zagrożenia/epidemii, zawiesza się wykonywanie m.in. obowiązków w zakresie badań okresowych.
Orzeczenia lekarskie wydane w ramach wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, których ważność upłynęła po dniu 7 marca 2020 r., zachowują ważność, nie dłużej jednak niż do upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Po odwołaniu stanu zagrożenia/epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani wykonać badania w okresie nie dłuższym niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.  


Zatrudnienie cudzoziemców / Art. 15z;15zd;15 zzq

Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie epidemii, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. Pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za legalny jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie.

Podobnie przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania danego stanu zagrożenia przedłużeniu ulega ważność wizy, zezwolenia na pobyt czasowy, oraz w pozwolenia na pracę - jeśli ich ważność kończy się w okresie epidemii


Obowiązek informowania ZUS o UoD (!!!) /Art. 22

Od 1 stycznia 2021 wprowadzono obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło, nawet jeśli nie podlegają ZUS

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00