• Newsletter
  • Kontakt
Menu

01.04.2020 - handel i najem lokali ("tarcza antykryzysowa")


Handel i najem.


Praca w niedziele /Art. 15i

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu nie obowiązuje w niedziele (ale w święta tak) zakaz w zakresie wykonywania czynności związanych z handlem, polegających na rozładowywaniu, przyjmowaniu i ekspozycji towarów pierwszej potrzeby oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania takich czynności.
Takie ujęcie zagadnienia oznacza, że pracownicy mogą zajmować się większością czynności związanych z obsługą sklepu poza samą sprzedażą, czyli obsługą kasy ! Po co wyładowywać towar w sklepie, który nie ma możliwości sprzedaży towarów (Sp. z o.o. czy SpA nie posadzi przy kasie udziałowców/akcjonariuszy), nie wyjaśniono…

 

Ceny maksymalne /Art. 1 pkt. 4)

Minister może, w drodze rozporządzenia, ustalić maksymalne ceny lub maksymalne marże hurtowe i detaliczne stosowane w sprzedaży towarów lub usług mających istotne znaczenie dla ochrony zdrowia lub bezpieczeństwa ludzi lub kosztów utrzymania gospodarstw domowych.
 

Najem lokali w centrach handlowych /Art. 15ze

W okresie obowiązywania zakazu prowadzenia działalności w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2  wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu/ dzierżawy lub innej podobnej umowy używania powierzchni handlowej (umowy).

Uprawniony (najemca) powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy, w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu.

 

Najem pozostałych lokali. /Art. 31s;31t

W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy upływa po tym dniu, a przed 30.06.2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30.06.2020 na warunkach dotychczasowych. Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy, złożonego  najpóźniej w dniu upływu czasu obowiązywania tej umowy.
Przepis zawiera liczne wyjątki (opisane w art. 31s), w tym dotyczące m.in. zaległości czynszowych, używania lokalu w sposób sprzeczny z tą umową lub niezgodnie z przeznaczeniem, gdy najemca wynajął/podnajął/oddał do użytkowania lokal bez zgody wynajmującego.

Od dnia wejścia w życie ustawy do dnia 30.06.2020 nie można wypowiedzieć najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu. W przypadku gdy wypowiedzenie umowy najmu lub wysokości czynszu lokalu nastąpiło przed dniem wejścia w życie ustawy termin wypowiedzenia ulega przedłużeniu do dnia 30.06.2020 na podstawie oświadczenia woli najemcy.  
(tutaj także poza pewnymi wyjątkami opisanymi w art. 31t).  

 

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00