• Newsletter
  • Kontakt
Menu

2021.12.01 - Nowy Ład: Zmiany w składkach zdrowotnych

Nowa składka zdrowotna nie będzie odliczana (jak do tej pory) od podatku dochodowego. De facto mamy więć do czynienia z podniesieniem podatku, gdyż w wielu przypadkach sama wysokość składki zdrowotnej pozostanie bez zmian, lub wręcz ulegnie zmniejszeniu.

Dla działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych (KPiR) składka naliczana jest od dochodu za rok kalendarzowy pomniejszonego o kwotę opłaconych w danym roku składek społecznych, przy czym nie mniej, niż od minimalnego wynagrodzenia.
Zaliczkowo pobierane są składki miesięczne wyliczane j/w.

 

Składka wynosi 9% dla podatku w skali4,9% dla podatku liniowego nie mniej jednak, niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Dla 01.2022 było by to ok. 275 zł/m-c, ale składkę w 2022 należy wpłacać wg kwot z 01.2023 (SIC!!!)

Jeżeli ubezpieczony prowadzi więcej niż jedną działalność gospodarczą rozliczaną na zasadach ogólnych, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od sumy dochodów.

Podobnie – składką w wysokości 9% podstawy (wypłaty) – objęci zostają pracownicy etatowi i zleceniobiorcy, członkowie rad nadzorczych oraz dodatkowo wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w spółkach (np. zarządu czy prokurentów). Wolne od składki pozostają umowy o dzieło oraz świadczenia niepieniężne udziałowców spółek.

 

W przypadkach, w których nie jest rozliczany dochód składki liczone są od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw na IV kwartał poprzedniego roku i wyniosą co najmniej ( szacunkowo (na podstawie danych z IIIkw) :

1. Składka osoby współpracującej ok. 530 zł/m-c

2. Składka dla ryczałtowców :

- dla obrotu do 60.000 - ok. 318 zł/m-c
- dla obrotu do 300.000 - ok. 530zł/m-c
- dla obrotu powyżej 300.000 -
ok. 954 zł/m-c
Uwaga! Przekroczenie progu powoduje dopłatę za cały rok!
3. Składka dla rozliczających się w formie karty podatkowej ok. 275 zł/m-c
4. Składka z tytułu udziałów w spółce komandytowej, oraz jednoosobowej i „prawiejednoosobowej“
(symboliczny 2 udziałowiec) Sp z o.o. - ok. 530zł/m-c

Jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednej spółki osobowej składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdej spółki.


Wprowadzony został obowiązek składania deklaracji rozliczeniowych dla wszystkich płatników (do tej pory nie składały j.d.g. nie zatrudniające pracowników). Deklaracje będą składane w terminach :
- do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną;
- do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Podwójnie ważne więc będzie  terminowe dostarczanie dokumentów księgowych.

 

 

Nasi klienci
Kontakt

Grupa Księgowa Okulscy


 

00-195 Warszawa, ul. Słomińskiego 17/41

tel. : 22 839-18-08 ; 22 839-17-91

e-mail:  biuro@okulscy.com.pl

Biura czynne:
poniedziałek - piątek w godz. 7.45 - 16.00